Możliwości niepełnosprawnych na rynku pracy dzięki Funduszom Europejskim

Istnieje grupa osób, które z uwagi na trudną sytuację życiową, mogą liczyć na pewne ułatwienia w dostępie do projektów opłacanych z funduszy Unii Europejskiej. Należą do nich m.in. ludzie z orzeczoną niepełnosprawnością. Co prawda, niektórzy twierdzą, że postęp technologiczny polepszył warunki bytowania osób zmagających się z tego typu problemami, jednak wciąż wielu z nich potrzebuje pomocy.

UE przewiduje, że część środków z jej puli, przeznaczonej na tzw. wyrównywanie różnic społecznych, zostanie wydana na poprawę sytuacji niepełnosprawnych. Mają oni uzyskać wsparcie w znalezieniu zatrudnienia, a reszta funduszy ma zostać rozgospodarowana na inwestycje umożliwiające im osiągnięcie samodzielności i stabilizacji życiowej. Wśród przewidzianych wydatków pojawić mają się te związane z przebudową i dostosowaniem niektórych obiektów do potrzeb niepełnosprawnych, a także z ułatwieniem im dostępu do informacji oraz z wyeliminowaniem innych przeszkód stojących im na drodze do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Na konto Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych już trafiły unijne dotacje w wysokości przekraczającej 10 mln zł. Zostaną wykorzystane na opracowanie raportu dotyczącego barier we wprowadzaniu Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i kierunków działań pozwalających na ich eliminację. Ponadto powstać ma zbiór wskazówek nt. zmian przystosowujących politykę publiczną do zapisów konwencji. Należy jednak podkreślić, że obecnie niepełnosprawni także nie są pozostawiani samym sobie i mogą korzystać z niektórych europejskich dotacji.

 

 

Zatrudnienie

Choć na rynku pracy niepełnosprawni muszą liczyć się z przeszkodami, takimi jak brak odpowiednich kompetencji, to jednak ta sama bariera pojawia się także wśród innych osób szukających zatrudnienia. Wszyscy – bez względu na stan zdrowia – mogą korzystać z unijnych funduszy przeznaczanych na podnoszenie kwalifikacji czy zdobycie doświadczenia zawodowego. Kursy, szkolenia, staże i praktyki organizowane są przez urzędy pracy i szereg innych instytucji publicznych, a także przez agencje pracy i organizacje społeczne. Osoby z ograniczoną sprawnością mogą tu liczyć na udogodnienia w postaci transportu, pomocy asystenta lub dostosowania formy materiałów do ich potrzeb. Dodatkowo istnieją projekty kierowane wyłącznie do osób niepełnosprawnych. Jednym z nich jest program „Młodzi, kompetentni, zatrudnieni – program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku 18-24 lat z województwa mazowieckiego”. Prowadzi go POLSKI HR-A-TRYBUT SA. Działa on, dzięki unijnej dotacji w wysokości 875 tys. zł, pochodzącej z programu Wiedza Edukacja Rozwój. Jego celem jest wsparcie 80 osób z lekkim, umiarkowanym i ciężkim stopniem niepełnosprawności, poza ludźmi niepełnosprawnymi intelektualnie i mającymi problemy ze słuchem. Projekt pomaga w zdobyciu kwalifikacji zawodowych m.in. na stanowisko programisty, opiekuna osób starszych i niesamodzielnych, pracownika obsługi klienta.

Na terenie całego kraju prowadzone są też programy pomagające w zapewnieniu samodzielności i znalezieniu pracy dla niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym, znacznym, a także ludziom z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi i z zaburzeniami psychicznymi. Na wsparcie liczyć mogą również ich opiekunowie. Dla pracodawcy zachętą do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej ma być natomiast dofinansowanie z urzędu pracy. Z otrzymanej kwoty firma będzie mogła opłacić dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb pracownika.

Własny biznes

Niepełnosprawni mogą starać się również o unijne środki na założenie własnej firmy. Ich szanse są takie same, jak w przypadku innych kandydatów. Wnioski w tej sprawie można kierować m.in. do urzędów pracy. Do uzyskania jest ok. 20 tys. zł na pierwsze inwestycje oraz miesięczne dopłaty do kosztów stałych w początkowej fazie działalności. Istnieje też możliwość przyłączenia się lub stworzenia od podstaw tzw. podmiotu ekonomii społecznej. Należą do niego osoby będące w trudnej sytuacji i zagrożone wykluczeniem społecznym. Pomoc polega w tym przypadku na poradach, szkoleniach i wsparciu finansowemu ze strony Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej (OWES). Takie placówki znajdują się w całej Polsce, a ich wykaz można znaleźć na stronie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.